2017-07-21

Ogłoszenie nr 110218 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.

Ogłoszenie nr 110218 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.
Prażmów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów gmina Prażmów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 511509-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie