2015-06-29

Dane kontaktowe

Zarządzenie nr KC.013.4.2015

Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowo- Kanalizacyjnym(w skrócie GPWK)


Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zmianami), art. 207 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 1998r Nr 21 poz. 94 ze zmianami ) i § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz.1650 ze zmianami)


§ 1.1 Z uwagi na utrzymujące się upały, zarządzam skrócony czas pracy pracowników Gminnego Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Prażmowie w okresie letnim 2015r., 2     godziny dziennie , w przypadku utrzymania się temperatury powyżej 30 stopni C, z zastrzeżeniem pkt 2.
       
 2. Do podjęcia decyzji o skróconym czasie pracy w danym dniu roboczym uprawniony jest Kierownik GPWK  – po dokonaniu rozeznania aktualnych warunków atmosferycznych.

§ 2 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  funkcjonować będzie: w poniedziałek od 8:00 do 15.00, wtorek, środa czwartek  od 8.00 do 14.00 , piątek 8.00 do 13.00.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Księgowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie..

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2015r i ma zastosowanie
do 21 sierpnia 2015r.
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne

ul. Piotra Czołchańskiego 17/2

05-505 Prażmów pow. piaseczyński woj. mazowieckie

 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej: 603 863 186

797 495 596

e-mail: gpwk@gpwk.prazmow.pl

NIP: 123-10-10-200

REGON: 015638685

 

Rozliczenia za wodę: tel: 22 727-00-00

e-mail: rozliczenia@gpwk.prazmow.pl

 

Kierownik GPWK tel: (22) 736-15-87

Nr konta bankowego 36 8008 1018 2003 0030 4863 0001

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się