Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
ds techniczno - administracyjnych - wymiar pełny etat  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-18  
Data wygaśnięcia
2018-06-19  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Gmina
Prażmów
Miasto
Prażmów  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
17  
Numer lokalu
2  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEGO W PRAŻMOWIE Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 17/2

OGLASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds  techniczno -  administracyjnych   -  wymiar pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

a.      posiadanie polskiego obywatelstwa

b.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw  publicznych

c.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

d.      brak karalności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

e.       wykształcenie  co najmniej średnie

f.        praktyka zawodowa min. 3 lata, preferowana w księgowości

2. Wymagania dodatkowe 

a)      znajomość przepisów  ustaw ;

-        o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-         prawa budowlanego

-         kodeksu cywilnego

-         kodeksu postępowania administracyjnego   

-         o finansach publicznych i rachunkowości

-         zamówień publicznych

b)      preferowane wykształcenie wyższe; techniczne, ekonomiczne lub administracyjne

c)      znajomość obsługi komputera – pakiet  MICROSOFT OFFICE, INFOSYSTEM.

4.  Przewidywane  zatrudnienie od  01.07.2018 r.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

1.      Prowadzenie szczegółowej analityki rozrachunków z odbiorcami usług na dostawę wody.

2.      Wystawianie faktur Vat i faktur korygujących  dla odbiorców wody.

3.      Prowadzenie gospodarki wodomierzowej,- zlecanie wymiany,uzupełnianie wodomierzy.

4.      Przygotowywanie umów z odbiorcami wody.

5.      Bezpośrednia obsługa interesantów, w tym prowadzenie dziennika korespondencji GPWK.

6.      Przygotowywanie projektów pism wychodzących z GPWK do odbiorców.

7.      Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowej, wystawianie zleceń konserwatorowi w celu ich usunięcia.

8.      Prowadzenie windykacji  z tytułu nie zapłaconych faktur za sprzedaną wodę w tym wystawianie wezwań do zapłaty i pozwów sądowych.

9.      Przygotowywanie  zamówień publicznych w tym bieżące zaopatrzenie w artykuły biurowe i wyposażenie biura.

10.  Sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich obowiązków w tym GUS, Sanepid, Urząd Marszałkowski, Wójt Gminy, WIOŚ,

11.  Współpraca z Gminą w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska.

12.  Wykonywanie innych poleceń  Kierownika GPWK.

 

Inne informacje:

a)                                          W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

b)                                          Warunki pracy, warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: - wykonywanie typowych czynności biurowych, praca polegająca na obsłudze komputerów z monitorami ekranowymi, drukarek,  kserokopiarek, innych urządzeń biurowych.

c)                                          Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, nie wymagająca wysiłku fizycznego, siedząca, sporadycznie praca w terenie, praca  w budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie  w którym znajdują się schody,

-        występowanie barier architektonicznych: brak windy i podjazdów na  piętro.

d)   Praca wymaga kontaktu z Gminą i jednostkami organizacyjnymi Gminy i samodzielnymi stanowiskami, ma charakter biurowy.

6.Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny ;

2)    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej /  CV ;

3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)    kopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje  i umiejętności;

5)    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;

6)    pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, i korzystaniu  z pełni praw publicznych ;

7)    pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ;

8)    pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w  stanowisku ;

9)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ;  

wszystkie wymagane dokumenty  w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne   ul. Piotra Czołchańskiego 17/2  05 - 505  Prażmów  lub składać osobiście  w  Gminnym Przedsiębiorstwie w Prażmowie   w terminie do dnia 18.06.2018 r.  do godz. 15.00.w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:„Nabór na   stanowisko urzędnicze   ds. techniczno-administracyjnych”.

 

Dokumenty, które wpłyną do GPWK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) GPWK: www.bip.gpwk.prazmow.ploraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone:

Klauzula Zgody: Zgodnie z art.6 usta 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016 r ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji )

 

Prażmów dnia  05.06.2018 r.

 

 

 

                                                                                               Kierownik GPWK

                                                                                                   Dariusz Galicz

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE l 119 z dnia 04.05.2016 r) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gminne przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne w Prazmowie,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony danych- -  proszę podać meil

3)      Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art 6 ust 1 lit a ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r oraz kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4)      Pani/pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji  oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.

5)      Posiada pani/pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6)      ma Pani pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes urzędu Danych Osobowych                                                                                            

7)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8)      pani/pana dane nie bęą przetwarzane w sposob zautomatyzowany

 

Załączniki

  SKMBT_C25318060813300.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się