2015-03-16

Struktura organizacyjna

Kierownik przedsiębiorstwa:

Kieruje działalnością przedsiębiorstwa,

Reprezentuje Przedsiębiorstwo na zewnątrz,

Realizuje zadania Przedsiębiorstwa określone w statucie oraz w regulaminie dostarczania wody na terenie gminy Prażmów,

Sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Przedsiębiorstwa,

Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.

 

Główny Specjalista d/s. ekonomiczno-finansowych:

Opracowuje plany finansowe przedsiębiorstwa,

Prowadzi dokumentację realizacji planów finansowych dochodów i wydatków,

Przygotowuje wniosek taryfowy do zatwierdzenia przez Radę Gminy Prażmów zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

Przestrzega zasad i dokumentacji, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości,

Sporządza sprawozdania finansowe oraz statystyczne do których zobowiązane jest przedsiębiorstwo,

Współpracuje z Urzędem Gminy Prażmów w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,

Wykonuje inne polecenia zlecone przez kierownika przedsiębiorstwa.

 

Starszy Inspektor d/s. rozliczeń usług wodociągowych:

Prowadzi ewidencję zawartych umów na dostawę wody,

Prowadzi szczegółową analitykę rozrachunków z odbiorcami usług na dostawę wody i innych usług,

Sprawdza - weryfikuje przyjęte opłaty za usługi przez sołtysów - inkasenta,

Prowadzi windykację należności za wykonane usługi i nie uregulowane należności,

Prowadzi rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT.

Wykonuje inne polecenia zlecone przez kierownika przedsiębiorstwa.

Inkasent:

Optycznie dokonuje sprawdzenia instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego u odbiorców wody,

Dokonuje plombowań zestawów wodomierzowych,

Prowadzi odpowiednia dokumentację dot. Pkt 1 i 2,

Wystawia faktury za dostarczoną wodę i zbiera należności zgodnie z wystawioną fakturą.

Wykonuje inne polecenia zlecone przez kierownika przedsiębiorstwa.

Załączniki

  Regulamin organizacyjny.pdf 756,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się